BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso
 1. 1. Kunzima kum ndililolo, andinamntu

  Yehova ndiyazi ndikone phi.

  Ndiziva ndiphantsi nd’dinga amandl’ oqhubeka.

  Ndifun’ ubuyel’ entlanganweni.

  (CHORUS)

  Ndiyazikhumbul’ izinto, ondfundise zona

  Elizwini lakho iBhayibhile

  Noba ndingakhubeka noba ndingawa,

  Ndingaphakama.

 2. 2. Abandikhathaleleyo,

  Abandithandayo,

  Bamthanda kakhul’ uYehova.

  Ilizwi lakho liyandikhokel’ endleleni.

  Ndifun’ indlela esebomini.

  (BRIDGE)

  Yonke into nje ihlala indikhumbuza ukuba:

  Sisondel’ isphelo.

  (CHORUS)

  Ngoko Bawo, oh Yehova ndiyacela

  Undincede ndiyak’dinga Thixo.

  Uyazi noba ndimane ndisiwa,

  Ndingaphakama.

  (BRIDGE)

  UYehova uyayazi ndikhe ndidinge uncedo.

  Ubona oko abanye bangena kukubona.

  Ukhangela okuhle kum.

  (CHORUS)

  Ngoko ndiya kwiintlanganiso ndibuyel’ ekhaya,

  Kuba ndiyathandwa khona.

  Noba ndingakhubeka noba ndingawa, ndokuphakama.

  Ndingaphakama.