BUKA
Inkcazelo
 1. 1.Njengomth’ otyalw’ emhlabeni

  Amazw’ akh’ angene

  Kwintliziyo yam enz’ ingqondo yam yanoxolo.

  Noba kuvela ntoni

  Lizwi lakho l’soloko

  Ngalo lonk’ ixesha lindikhumbuz’ uba

  (PRE-CHORUS)

  Ndiqhube; ndingoyiki

  Ndikuthemb’ oko ukutshoyo

  (CHORUS)

  Xa kunzim’ izwi lakho

  Lindinika amandla

  Ibe ndiya ndikuthemba yonke imihla.

 2. 2. Xa ndityhafa ekwenzeni

  endikwazi klungile

  Ndiyazi uya kusolok’ undinceda

  K’thath’ ixe-sh’ ukcing’sisa

  Ngoko ndikfundileyo

  Kuze kona kundikhuthaze uk’ba

  (PRE-CHORUS)

  Ndiqhube; ndingoyiki

  Ndikuthemb’ oko ukutshoyo

  Ndingajo-ngi iingxaki zodwa

  Mandijonge ngaphaya kwazo

  (CHORUS)

  Xa kunzim’ izwi lakho

  Lindinika amandla

  Ibe ndiya ndikuthemba yonke imihla

  Mihla

  (PRE-CHORUS)

  Ndiqhube; ndingoyiki

  Ndikuthemb’ oko ukutshoyo

  Ndingajo-ngi iingxaki zodwa

  Mandijonge ngaphaya kwazo

  (CHORUS)

  Xa kunzim’ izwi lakho

  Lindinika amandla

  Ibe ndiya ndikuthemba yonke imihla