(Roma 8:19)

 1. Kusondele ukutyhilwa

  Kwabakhethiweyo.

  Baza kulaw’la noKristu

  Besemazulwini.

  (CHORUS)

  UThixo uza kutyhila

  Oonyana noKristu.

  Boyise bekunye naye

  Bazuze umvuzo.

 2. Intsalela eseleyo

  Uza kuyibiza.

  UKumkani wooKumkani

  Uza kuyithatha.

  (CHORUS)

  UThixo uza kutyhila

  Oonyana noKristu.

  Boyise bekunye naye

  Bazuze umvuzo.

 3. OoNyana kunye noKristu

  Baza kulw’ imfazwe.

  Umtshato wabo neMvana

  Uza kuqhubeka.

  (CHORUS)

  UThixo uza kutyhila

  Oonyana noKristu.

  Boyise bekunye naye

  Bazuze umvuzo.