Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Culela UYehova—Iingoma Ezintsha

Nandipha iingoma ezintsha zokudumisa nokunqula uYehova uThixo. Dowunlowuda iingoma uze uziqhelisele ezi ngoma zimnandi.

UBukumkani Bumiselwe—Mabuze!

Ingoma yoBukumkani edumisa uYehova uThixo ngenxa yolawulo loBukumkani obuza noKristu uYesu.

Sinike Inkalipho

Cula le ngoma ibongoza uYehova uThixo ukuba asiphe isibindi sokushumayela.

UYehova Ligama Lakho

Dumisa igama likaYehova elizukileyo uze wazise bonke abantu ukuba ngoYena Uphakamileyo.

Zifundise Ukuhlala Ziqinile

Isibongozo sokuba uYehova uThixo asikhusele yaye asincede sinyamezele ngokholo kugqatso lobomi.

Ubomi Bukavulindlela

Thanda uYehova ngokunyanisekileyo, uvuyiswe ngumsebenzi owanelisayo nobomi obuthandayo.

Sikhangela Abahlobo Boxolo

Ingoma ekhuthazayo nevuyisayo ngenxa yokuba sithanda abantu nangenxa yokuzimisela kwethu ukukhangela izimvu zikaThixo ezixabisekileyo.

Sishumayela Kwiintlobo Zonke Zabantu

Cula ngokulunga kukaYehova nenxalenye yethu ekwamkeleni iintlobo zonke zabantu ukuze zibe ngabahlobo bakaThixo.

Ukukhanya Kwihlabathi Elisebumnyameni

Siyashumayela, siyalikhanyisela ihlabathi lonke.

Kububomi Ebantwini

Simele sishumayele isigidimi sikaThixo ngoxa kusekho ixesha.

Ukulungiselela Ukushumayela

Kungalula ukusuka nje sihlale, kodwa sinokufumana amandla esiwadingayo ukuze siphumelele.

Nakwenzela Mna

UYesu uyalubona uthando nokuxhaswa ngokunyanisekileyo kwabazalwana bakhe abathanjisiweyo nakuba lwalusenzelwa yena.

Ngabakho Yehova

UYehova uyabaxabisa oonyana bakhe abathanjisiweyo, ibe bayakuthanda ukwenza ukuthanda kwakhe.

Usinike UNyana Wakho Ekuphela Kwakhe

Bulela uYehova ngesona sipho sixabisekileyo awakha wasipha sona. Sinik’ ithemba kubo bonke abantu.

Umbulelo Ngentlawulelo

Intlawulelo, olona thando lubalaseleyo lusenza sibe nesizathu sokuqhubeka simbulela uYehova.

Zincame

Bonisa umnqweno wokukhonza uYehova ngendlela yena afuna ukukusebenzisa ngayo.

Ukutyhilwa Koonyana BakaThixo

Siyilindele ngolangazelelo imini uYehova aza kubanyusela ngayo ezulwini abazalwana bakaKristu ukuze boyise baze bafumane umvuzo kunye naye.

Nguwe Olithemba Namandla Ethu

Xa amaxhala obomi esenza soyike, uThixo unokuba ngamandla nethemba lethu.

Uziva Njani Na?

Uziva njani xa usenza konke okusemandleni akho ukuze ukhangele abanomdla?

Siza Kuqhubeka Sinyamezela

Ingoma eza kusinceda sinyamezele ubunzima size sikhonze uYehova ngokuthembeka kangangoko sikwazi.