BUKA

(Hebhere 10:24, 25)

 1. 1. Yehova sisikelele,

  Njengoko sidibene.

  Siyazixabisa zonke

  Iintlanganiso zethu.

 2. 2. Sicela usifundise

  Ngalo iLizwi lakho.

  Qeqesha iingqondo zethu

  Kwaneentliziyo zethu.

 3. 3. Sikelela le ndibano,

  Senze sibe noxolo.

  Ukuze sikudumise

  Ngamazwi nangezenzo.