BUKA

(Hebhere 10:24, 25)

 1. 1. Ihlabathi alimazi uThixo,

  Alazi neendlela zakhe.

  Ngoko masithembele ngoYehova,

  Ukuze siphumelele.

  Masikhuthalele iintlanganiso,

  Soqina elukholweni.

  Sokhuthazeka enkonzweni yethu,

  Sivelise iziqhamo.

  Ezintlanganisweni sikhunjuzwa

  Ngemithetho kaYehova.

  Sikhuthazwa ukuba sithandane

  Ngokunyanisekileyo.

 2. 2. Ngoku masimamele icebiso

  Elivela kuYehova.

  Oku sikwenza ngokubakho rhoqo

  Kwiintlanganiso zebandla.

  Abadala bebandla bayasakha,

  Ngeentetho namacebiso.

  Sinabazalwana kunye noodade

  Esikhonza kunye nabo.

  Bayasixhasa, bayasomeleza

  Njengoko sikhonza nabo.

  Ngoko sonke masizikhuthalele

  Iintlanganiso zebandla.