BUKA

(Isaya 50:4; 54:13)

 1. 1. ‘Yizani nisele amanzi obomi,’

  Nifunde ngovuyo ngoYehova.

  Ubagcinele imfundo entle

  Bonke abalambel’ inyaniso.

 2. 2. Ungaziphosi iintlanganiso zethu.

  Kuzo sifundiswa nguYehova.

  Ziyas’khuthaza, zisomeleze

  Ekwenzeni okulungileyo.

 3. 3. Kuyakhuthaza ukuva indumiso,

  Nolwimi lwabafundisiweyo.

  Masimdumise uThixo wethu,

  Sibe phakathi kwabantu bakhe.