BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 91)

 1. 1. UThixo uyindawo,

  Yethu yok’ zimela.

  Umthunzi kaYehova,

  Masihlale kuwo,

  Ukuze sikhuseleke,

  Sisindiswe engozini.

  UThixo uyindawo

  Esibalekela kuyo.

 2. 2. Kungawa ecaleni

  Kwethu amawaka,

  Kodwa ke siyosinda,

  Kuba sikhuselwe.

  Asoyiki nantoni na,

  Kub’ uThixo ungakuthi.

  Iingozi azipheli,

  Kodwa thina sikhuselwe.

 3. 3. Thina ke sozimela

  Ngaye uYehova,

  Ngoko ke asoyiki

  Yaye asityhafi.

  Asoyiki nantoni na,

  Kub’ uThixo ungakuthi.

  UThixo uyindawo,

  Esizikhusela kuyo.