BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(IZenzo 20:20, 21)

 1. 1. Sasikade singayazi

  Indlel’ entle yobuKristu.

  UThixo wasinika

  Inyaniso ngeZwi lakhe.

  Sixelela bonk’ abantu

  Ngolawulo lukaThixo,

  Sidumis’ uYehova,

  Sincede abanye bamzukise.

  Sishumayel’ ebantwini,

  Kwindlu ngendlu nezitrato.

  Sifundisa inyaniso,

  Ukuze bakhululeke.

  Siyazama ukwazisa

  Inyaniso ngoYehova.

  Masishumayeleni

  De athi umsebenz’ ugqityiwe.