BUKA

(Mateyu 13:1-23)

 1. 1. Ngoku lixesha lokuvuna,

  Okwenziwa ziingelosi.

  Kodwa nathi siyancedisa

  Ekwenzeni lo msebenzi.

  UKristu ube ngumzekelo

  Wokuvuna ngenkuthalo.

  Ngoko nathi masizinikele

  Ekuvuneni sivuya.

 2. 2. Ukuthand’ uThixo nabantu,

  Kusenza sizimisele.

  Isiphelo sesikufuphi,

  Ngoko masizinikele.

  Ngaloo ndlela siba novuyo

  Lokusebenza noThixo.

  Ngoko ke masincedise sonke

  Ekuvuneni sivuya.