BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 19)

 1. 1. Amazulu azukisa uThixo.

  Isibhakabhaka,

  ngumsebenzi wakhe.

  Yonk’ imihla sidumis’ uThixo.

  Iinkwenkwezi ebusuku,

  Zizukisa yena.

 2. 2. Imithetho kaYehova uThixo,

  Isikhokelela

  kwindlela yobomi.

  Ilungile imigaqo yakhe.

  Siyancedakala sonke,

  Xa siyilandela.

 3. 3. Kulungile ukoyika uThixo.

  Imithetho yakhe

  ibalulekile.

  Yithobele uphile kamnandi.

  Landel’ umyalelo wakhe,

  Ngokunyaniseka.