BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 146:2)

 1. 1. Dumis’ uYa,

  Umzukise!

  Nguye uMdali wabantu bonke.

  Yonk’ imihla

  Nobusuku

  Siyamzukisa ngothando lwakhe.

  Sidumisa igama likaYa.

 2. 2. Dumis’ uYa,

  Uthandaze!

  Uyakwenza esikucelayo.

  Womeleza

  Abakhonzi

  Ababuthathaka emzimbeni.

  Masimdumise uThixo wethu.

 3. 3. Dumis’ uYa,

  Umbulele!

  Ngothando uyasithuthuzela.

  Wophelisa

  Zonk’ iintlungu

  Ngolaw’lo lwakhe loBukumkani.

  Ngoko masimdumise sivuya.