BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Hebhere 10:7, 9)

 1. 1. Uzukile uYehova,

  Nguye onguMdali.

  Wenze izulu nomhlaba

  Nendalo ekuzo.

  Ubomi bethu sisipho

  Esivela kuye.

  Ufanelwe kukudunyiswa

  Yindalo yakhe yonke.

 2. 2. UYesu wazinikela,

  Waza wabhaptizwa.

  Wazinikel’ ekwenzeni

  Intando kaThixo.

  Akuba ebhaptiziwe

  Waza wathanjiswa,

  Ngokunyaniseka wakhonza

  Njengozinikeleyo.

 3. 3. Siza kuwe Thixo wethu,

  Siyakudumisa.

  Sizithoba kuwe Thixo,

  Sikwazinikela.

  Uncame uNyana wakho,

  Oye wasifela.

  Ngoko asisaziphileli,

  Senza intando yakho.