BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(INdumiso 95:2)

 1. 1. Yehova Thixo siyakubulela.

  Sikudumisa nangomthandazo.

  Nguwe esimthembileyo Yehova,

  Kuba siyazi uyakhathala.

  Siyakona Thixo imihla yonke,

  Sicela us’xolele izono.

  Siyakubulela ngonyana wakho

  Nangokusikhathalela kwakho.

 2. 2. Siyaluxabisa uthando lwakho,

  Nokusisondeza kwakho kuwe.

  Sincede sikukhonze Thixo wethu.

  Sifundise ukunyaniseka.

  Sinike isibindi sokuthetha,

  Kwanomoya oyingcwele.

  Siza kukukhonza ngokuthobeka

  Sikudumise ngonaphakade.