BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(ISityhilelo 11:15)

 1. 1. UBukumkani ngoku.

  Bulaw’la buphezulu.

  UKristu ulawula eZiyon.

  Sinyusa amazw’ ethu.

  Siculela uThixo.

  UKristu iNkos’

  ibekw’ esihlalweni.

  (CHORUS)

  Buza nanton’ uBukumkani?

  Inyaniso nokulunga.

  Yinton’ enye obuza nayo?

  Lulonwabo kwanobomi.

  Dumisani uSomandla

  Ngothando nok’ thembeka.

 2. 2. UKristu uyalaw’la,

  Nemfazwe isondele.

  Isiphelo sele sifikile.

  Masishumayeleni,

  sifikelele bonke

  Ukuze abathobelayo

  bamxhase.

  (CHORUS)

  Buza nanton’ uBukumkani?

  Inyaniso nokulunga.

  Yinton’ enye obuza nayo?

  Lulonwabo kwanobomi.

  Dumisani uSomandla

  Ngothando nok’ thembeka.

 3.  3. Siluxabisa gqitha,

  Ulaw’lo lukaKristu.

  Sizithoba kuKumkani wethu.

  Ungen’ etempileni,

  Uyasibongozela.

  Sele eza kulawula

  yonke into.

  (CHORUS)

  Buza nanton’ uBukumkani?

  Inyaniso nokulunga.

  Yinton’ enye obuza nayo?

  Lulonwabo kwanobomi.

  Dumisani uSomandla

  Ngothando nok’ thembeka.