BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Mateyu 26:26-30)

 1. 1. Yehova Thixo ezulwini,

  Obu busuku bungcwele!

  Wawuzimisele ukulubonisa

  Uthando namandla akho.

  Abantu bakho bakhuselwa,

  Ligazi layo iMvana.

  Kamva nay’ iNkosi yancama ubomi

  Kwazalisek’ isiprofeto.

 2. 2. Le mifuziselo isenza

  Simxabise uYehova.

  Wasenzel’ okuhle

  ngesipho soNyana

  Owahlala ethobela.

  Ngobu busuku sikhumbula

  Esakwenzelwa nguYesu

  Xa wazinikela

  esihlawulela

  Esikhulula ekufeni.

 3.  3. Siphambi kwakho Thixo wethu,

  Size ngokumenywa nguwe.

  Siyakudumisa

  ngothando onalo

  Yaye siyakuzukisa,

  Isikhumbuzo sibangela

  Sikhonze sizimisele.

  Sinceda ukuba sixelis’ uKristu

  Sizuze umvuzo wobomi.