BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(ISityhilelo 21:2)

 1. 1. UYehova umisele

  UNyana njengoMlaw’li.

  Ulawula ngobulungisa,

  Nangokwentando kaThixo.

  (CHORUS)

  Dumisan’ uYa nina zimvu.

  Zukisani kwanoYesu,

  Ohleli eyithobela

  yonke imithetho kaThixo.

  Dumisan’ uYa nina zimvu,

  ngokumisela uMlaw’li,

  Othanjiselwe ukuzukisa

  igama likaThixo.

 2. 2. UKristu unomtshakazi

  Omiselwe nguThixo.

  Uza kulaw’la kunye naye,

  EBukumkanini bakhe.

  (CHORUS)

  Dumisan’ uYa nina zimvu.

  Zukisani kwanoYesu,

  Ohleli eyithobela

  yonke imithetho kaThixo.

  Dumisan’ uYa nina zimvu,

  ngokumisela uMlaw’li,

  Othanjiselwe ukuzukisa

  igama likaThixo.