BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Zefaniya 2:3)

 1. 1. Bonke abalaw’li

  Balwa noYesu Kristu.

  Ngoku sele sifikile

  Isiphelo seentlanga.

  Zopheliswa zonke

  BuBukumkani bakhe.

  Zonke iintshaba zopheliswa

  Zingaphindi zibekho.

  (CHORUS)

  Masifune uYehova,

  Sifune nobulungisa.

  Thobela imithetho kaThixo,

  Ufune ukululama.

  Ngaloo ndlela woba nawe,

  Akusindise.

 2.  2. Masishumayele

  Sincede bonke ngoku.

  Bonk’ abantu bafanele

  Bazenzele ukhetho.

  Abaninzi kubo

  Bayasicaphukela.

  UYehova usikhusele,

  Uza kusisindisa.

  (CHORUS)

  Masifune uYehova,

  Sifune nobulungisa.

  Thobela imithetho kaThixo,

  Ufune ukululama.

  Ngaloo ndlela woba nawe,

  Akusindise.