BUKA

(Roma 16:2)

 1. 1. Abafazi bexesha lakudala

  Babenokholo olomeleleyo.

  Abanye babo nguSara noRute.

  Babekhonz’ uThixo ngokuthembeka.

  Babenyanisekile kuThixo.

  Ubhalile ngabo eLizwini lakhe.

 2. 2. Aba bafazi babethembekile,

  Bemthanda kakhulu uThixo wabo.

  Oodade abangamaKristu namhla

  Banokufunda kumzekelo wabo.

  Xelisani umzekelo wabo.

  Nikhonze uThixo ngokuzimisela.

 3. 3. Nina bodade abangamaKristu,

  Zimiseleni enkonzweni yenu.

  Hlalani nithembekile kuThixo.

  Xelisan’ abafazi bakudala.

  Nize nihlale nithembekile.

  Niza kufumana umvuzo wobomi.