BUKA

(INdumiso 127:3-5)

 1. 1. Indoda nomfazi wayo,

  Xa kwenzeka bazale usana,

  Bafumene isipho sabo

  Esivela kuYehova.

  Abazali bamele bazi

  Ukuba lo mntwana ngokaThixo.

  Ubanike imiyalelo

  Abanokumkhulisa ngayo.

  (CHORUS)

  Abantwana abangobethu,

  Sibaphathiswe nguThixo.

  Baxabise, ubafundise

  Imithetho kaYehova.

 2. 2. Imiyalelo kaThixo,

  Mayibe sentliziyweni yenu.

  Yazisen’ abantwana benu.

  Ngumsebenzi wenu lowo.

  Endleleni thethani nabo,

  Xa nivuka naxa niphumlile.

  Ngaloo ndlela boyikhumbula,

  Yaye baza kusikelelwa.

  (CHORUS)

  Abantwana abangobethu,

  Sibaphathiswe nguThixo.

  Baxabise, ubafundise

  Imithetho kaYehova.