BUKA

(1 Petros 2:21)

 1. 1. UThixo ngothando,

  Wasenzel’ okuhle,

  Wasincamela izibulo lakhe.

  Lazalwa njengathi

  Apha emhlabeni.

  Lalimkholisa uThixo wethu.

 2. 2. Waphiliswa ngawo,

  Amazwi kaThixo.

  Waba nolwazi kunye nobulumko.

  Wayelikhoboka,

  LikaThixo wakhe,

  Ungumzekelo wethu uYesu.

 3. 3. Kwanga njengoYesu

  imihla ngemihla,

  Singaphilela ukwenza okuhle.

  Umzekelo wakhe

  masiwuxelise,

  Siyamkholisa uThixo ngoko.