BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Mateyu 24:13)

 1. 1. IZibhalo Ezingcwele

  Ziyasomeleza.

  Oko zikuthembisayo

  Kuza kuzaliseka.

  Qinisa ukholo lwakho

  Ufunde iZibhalo.

  Nyamezela ubunzima,

  Kuse ekupheleni.

 2. 2. Hlala uthanda uThixo

  Ungayekeleli.

  Xa kuvela izilingo

  Hlala unyamezela.

  Nokuba ulingwa njani

  UThixo woba nawe.

  Woqhubeka ekuxhasa,

  Aze akomeleze.

 3.  3. Abo banyamezelayo

  Baza kusindiswa.

  Baza kuphila phakade,

  Bahlale ngolonwabo.

  Ngoko masinyamezele

  Ukuze sisindiswe.

  UYehova wosinceda,

  Xa sithembele ngaye.