BUKA

(2 Kronike 6:41)

 1. 1. Ulungile uYehova,

  Uyasisikelela.

  Usiphatha ngobubele

  Uhlala elungile.

  Unenceba nobabalo,

  Iimpawu zokulunga.

  Ufanelwe kukukhonzwa

  Ngabantu bakho bonke.

 2. 2. Ukulunga kwakho Thixo

  Sikubona kubantu

  Abaziphethe kakuhle,

  Nabashumayelayo.

  Ngokusifundisa kwakho,

  Siye siphumelele.

  Sicela umoya wakho

  Usikhokele sonke.

 3. 3. Masibonis’ ukulunga

  Kubazalwana bethu.

  Kodwa masiphathe bonke

  Abantu ngokulunga.

  Entsatsheni, ebandleni

  Naselumelwaneni,

  Mas’bonise kubo bonke

  Uphawu lokulunga.