BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Yohane 14:27)

 1. 1. Dumisa uYehova

  UThixo wethu.

  Wophelisa iimfazwe

  Azis’ uxolo.

  Umisele uKristu

  UNyana wakhe.

  Yaye xa oyisile

  Kobakh’ uxolo.

 2. 2. Siyekile ukulwa

  Kwanokuthuka.

  Sikhande amakrele

  Angamakhuba.

  Sifuna ukuhlala

  Eluxolweni,

  Ngoko masiz’misele

  Ukuxolela.

 3. 3. Uxolo lukaThixo

  Yintsikelelo.

  Imiyalelo yakhe

  Siyay’thobela.

  Sishumayela ngayo

  Kubantu bonke

  De uBukumkan’ bakhe

  Buzis’ uxolo.