BUKA

(Filipi 4:9)

 1. 1. Thixo oluthando

  Us’thembise uxolo.

  Sicela umoya wakho

  Ukuba usincede.

  S’ngabahlobo bakho

  Ngenxa yokholo lwethu

  Kunyana wakho uYesu

  Onyanisekileyo.

 2. 2. ILizwi lakho Ya

  Liyasikhanyisela.

  Sikhusele kwihlabathi

  Elisebumnyameni.

  Kwanga singahlala

  Sinoxolo nabantu,

  De kube sekupheleni

  Sisikelele Thixo.

 3. 3. Simanyene sonke

  Ngenxa yomoya wakho.

  Ezulwini, emhlabeni

  Sikhonza wena Thixo.

  Siyashumayela

  NgoBukumkani bakho.

  Ziza kuphela iimfazwe,

  Sibe seluxolweni.