BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(1 Yohane 4:19)

 1. 1. UThixo wethu usifundisile

  Uk’thanda abantu.

  Kwizinto zonke asenzela zona

  Unothando, unothando.

  Wasincamela izibulo lakhe

  Ngoku unako ukusixolela.

  Usithandile kakhulu uThixo.

  Uluthando, Ewe luthando.

 2. 2. Siyawathanda, amany’ amaKristu

  Abantu bakaYa.

  Siyabanceda siqhutywa luthando

  Abadala nabo batsha.

  Asicaluli, ibe asikhethi,

  Kuba sithanda bonke ebandleni.

  Xa bephazama soze sibagwebe

  Sibathanda njengoYehova.

 3. 3. Ukuthandana kwethu ebandleni

  Kusenza intsapho.

  Ngoku uThixo ufuna nabanye

  Balubone olu thando.

  Masibancede bavuye njengathi.

  Umoya wakhe uyasomeleza.

  NeLizwi lakhe lisenza sahluke.

  Uluthando uThixo wethu.