BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(Luka 11:13)

 1. 1. Thixo Yehova, unobubele,

  Uyazazi iingxaki zethu.

  Ngoko sicela usomeleze

  Ngesipho somoya oyingcwele.

 2. 2. Thixo siyona yonke imihla,

  Maxa wambi siye sigungqe.

  Siyacela usisikelele

  Ngesipho somoya oyingcwele.

 3. 3. Xa sityhafile, singenamandla,

  Somelezwa ngumoya wakho.

  Siphe amandla, usiqinise

  Ngesipho somoya oyingcwele.