BUKA
Inkcazelo
Umfanekiso

(IZenzo 20:35)

 1. 1. Ngamanye amaxesha

  Sikhe sityhafe.

  Sekunjalo uThixo

  Uyasithanda.

  Usithantamisa

  Ngothando nenceba.

  Ngoko masixelise

  Uthando lwakhe.

 2. 2. Abo bading’ uncedo,

  Baba buhlungu.

  Masibakhuthazeni,

  Sibahlaziye.

  NgabakaYehova,

  Enoba kunzima.

  Masivelane nabo,

  Ngokubaxhasa.

 3. 3. Masibakhathalele,

  Singabagwebi.

  Masibe nobubele,

  Sibe nothando.

  Masibomeleze,

  Sibathuthuzele.

  Ngokubaxhasa kwethu,

  Bokhuthazeka.