UBulungiseleli Bethu BoBukumkani bunenkcazelo yezi ntlanganiso zilandelayo zamaNgqina kaYehova: iSifundo SeBhayibhile Sebandla, iSikolo SoBulungiseleli Sobuthixo neNtlanganiso Yenkonzo.

Phawula: Amanye amanqaku oBulungiseleli Bethu BoBukumkani obuprintiweyo asenokungafani nala akwi-intanethi.