Kufuneka simthembe uYehova ukuze sikwazi ukumelana neemeko ezimbi. Kule drama uza kubona ukuba uDavide wamthemba uYehova waza wenza okuthile.

Ithathwe kweyoku-1 yeziKronike 28:1-20; neyoku-1 kaSamuweli 16:1-23; 17:1-51