Xa sifuna ukukhonza uYehova singagungqi okanye sisitsho nje ngomlomo kwahlukile ekumkhonzeni singagungqi. Oku kuboniswa kwingxelo eseBhayibhile ekwiEksodus isahluko 20, 24, 32 no-34.

Isekelwe kwiEksodus 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14.