Yintoni ekwenza weyiseke ukuba uThixo wenza uYesu waba yiNkosi noKristu? Zikhumbuze ngobungqina boko.