Bukela indlela uHezekiya aluphumelela ngayo uvavanyo oluza macala onke, aze enze izigqibo ezisekelwe kukholo nokuthembeka, ebekela umzekelo lonke uhlanga nabo bonke abantu abakhonza uYehova namhlanje.