Siyalunyukiswa ukuze singenelwe kwimigaqo ekule vidiyo ngoxa siqonda ukuba ukuthandana ngeenjongo zokutshata kuyahluka ngokweendawo.