Funda ngentlungu nangamathemba achazwe kwincwadi yeZililo.