Funda ngencwadi kaYeremiya, ibali elithetha ngesibindi, ukunyamezela nethemba.