Le vidiyo ingesiprofeto sikaNahum esithetha ngendlela uYehova azenza ngayo izinto azithembisileyo, nendlela abucaphukela ngayo ubundlobongela.