Le vidiyo isixelela ngencwadi yokugqibela kwiZibhalo ZesiHebhere. Sisiprofeto esixhasa imigaqo kaYehova engatshintshiyo, inceba nothando analo.

.