Fumana amagqabantshintshi ngemeko yendawo, iziganeko, nomongo wencwadi ebonisa indlela uEstere awabamela ngayo ngesibindi abantu bakaThixo.