Yiva ngencwadi kaDaniyeli enesiprofeto esithetha ngokuvela nokuwa kwamagunya ehlabathi, ukususela kwiBhabhiloni de kube lixesha lesiphelo, kuze emva koko kulawule uBukumkani BukaThixo.