UPetr yingcali kwindlela abantu abacinga ngayo. Qaphela indlela olwamenza wazibuza imibuzo ngayo uhlolisiso awalwenzayo lokuba yonke into inomenzi wayo.