UIrène wayekholelwa ukuba ukufana kwezinto ezahlukahlukeneyo ezidaliweyo kuxhasa into yokuba izinto zazivelela. Sekunjalo, ukufunda kwakhe ngendlela umlenze osebenza ngayo kwamenza wazikis’ ukucinga.