Umprofeti uYona ukhetha ukungawuthobeli umyalelo kaYehova wokushumayela ngokutshatyalaliswa kweNineve; kodwa njengoko uza kubona kweli bali, uye afunde eyona nto ithethwa kukuba nesibindi nenceba.