‘Aniyonxalenye yehlabathi.’—YOHANE 15:19.

1. Yintoni eyagxininiswa nguYesu ngobusuku bokugqibela ephila emhlabeni?

NGOBUSUKU bokugqibela uYesu ephila emhlabeni, wachaza ukuba wayelixhalabele ikamva labalandeli bakhe. Wada wabathandazela, esithi kuYise: “Ndiyakucela, kungekhona ukuba ubasuse ehlabathini, kodwa ukuba ubalinde ngenxa yalowo ungendawo. Abayonxalenye yehlabathi, kanye njengoko nam ndingeyonxalenye yehlabathi.” (Yohane 17:15, 16) Lo mthandazo unyanisekileyo ubonisa indlela uYesu awayebathanda kakhulu ngayo abalandeli bakhe, ukwabonisa nokubaluleka kwamazwi awayewathethe kwabanye babo ngaphambidlana, athi: ‘Aniyonxalenye yehlabathi.’ (Yohane 15:19) Kucacile ukuba yayibalulekile kuYesu into yokuba abalandeli bakhe bahluke ehlabathini!

2. Liyintoni “ihlabathi” awayethetha ngalo uYesu?

2 “Ihlabathi” awayethetha ngalo uYesu ngabo bonke abantu abangafuni nto yakwenza noThixo, ngabantu abalawulwa nguSathana, abazicingela bodwa nabafuze yena ngekratshi. (Yohane 14:30; Efese 2:2; 1 Yohane 5:19) Ngokwenene, ‘ubuhlobo kunye nelo hlabathi bubutshaba kunye noThixo.’ (Yakobi 4:4) Kodwa ke, inokwenzeka njani into yokuba abantu abafuna ukuhlala eluthandweni lukaThixo babe sehlabathini kodwa bahluke kulo? Siza kuxubusha iindlela ezintlanu zokwenza oku: ukunyaniseka kuBukumkani bukaThixo obuphantsi kukaKristu nokungathathi cala kwiipolitiki zeli hlabathi, ukuxhathisa umoya wehlabathi, ukunxiba  nokuzilungisa ngendlela endilisekileyo, ukugcina iliso lethu lingenakumbi, nokwambatha isikrweqe somoya.

UKUNYANISEKA NOKUNGATHATHI CALA

3. (a) UYesu wazijonga njani iipolitiki zomhla wakhe? (b) Kutheni kunokuthiwa abalandeli abathanjisiweyo bakaYesu bangoonozakuzaku? (Quka umbhalo osemazantsi.)

3 UYesu akazange angene kwiipolitiki zomhla wakhe, kunoko washumayela ngoBukumkani bukaThixo, urhulumente wexesha elizayo awayeza kuba nguKumkani kuye. (Daniyeli 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Ngenxa yoko, xa wayephambi kweRhuluneli yaseRoma uPontiyo Pilato, uYesu wakwazi ukuthi: “Ubukumkani bam abuyonxalenye yeli hlabathi.” (Yohane 18:36) Abalandeli bakhe abathembekileyo baxelisa umzekelo wakhe ngokunyaniseka kuKristu nakuBukumkani bakhe, nangokubuvakalisa ehlabathini. (Mateyu 24:14) Umpostile uPawulos wabhala wathi: “Ngoko ke singoonozakuzaku abasendaweni kaKristu, . . . Njengabasendaweni kaKristu siyabongoza sisithi: ‘Yibani ngabaxolelanisiweyo noThixo.’” *2 Korinte 5:20.

4. AmaKristu enyaniso aye abonisa njani ukuba onke anyanisekile kuBukumkani bukaThixo? (Bona ibhokisi ethi “ AmaKristu Amandulo Angazange Athathe Cala.”)

4 Ngenxa yokuba oonozakuzaku bemela ilizwe okanye urhulumente wasemzini, abangeni kwizinto ezidl’ umzi kwilizwe abakulo. Kodwa ke, oonozakuzaku baye bammele urhulumente welizwe abalizakuzelayo. Kunjalo ke nangabalandeli bakaKristu abathanjisiweyo ‘abangabemi basemazulwini.’ (Filipi 3:20) Ngenxa yokukhuthalela kwabo ukushumayela ngoBukumkani, baye banceda izigidi ‘zezinye izimvu’ zikaKristu ukuba ‘zixolelaniswe noThixo.’ (Yohane 10:16;  Mateyu 25:31-40) Ezi zimvu, ngokungathi kunjalo, zingabathunywa borhulumente kaKristu abaxhasa abazalwana bakhe abathanjisiweyo. Njengomhlambi omnye omele uBukumkani obulawulwa nguMesiya, omabini la maqela akangeni kwaphela kwimicimbi yepolitiki yeli hlabathi.—Funda uIsaya 2:2-4.

5. Ibandla lamaKristu lahluke njani kuSirayeli wamandulo, kwaye ubonakala njani loo mahluko?

 5 Asikokunyaniseka kuKristu kuphela okwenza amaKristu angathathi cala. Ngokwahlukileyo kumaSirayeli amandulo, awayenikwe ilizwe nguThixo, thina siyinxalenye yobuzalwana bezizwe ngezizwe. (Mateyu 28:19; 1 Petros 2:9) Ngoko ke, ukuba besinokungena kwimibutho yasekuhlaleni yepolitiki, besingayi kuba nayo inkululeko yokuthetha ngoBukumkani kwaye besingayi kumanyana njengamaKristu. (1 Korinte 1:10) Ukongezelela koko, ngexesha lemfazwe, besiya kuzibona sele siphakamisela abazalwana bethu izigalo, bona kanye abo siyalelwa ukuba sibathande. (Yohane 13:34, 35; 1 Yohane 3:10-12) Ngoko wayeyazi into ayithethayo uYesu xa waxelela abafundi bakhe ukuba bangaze baphakamise izigalo. Wade wathi mabathande iintshaba zabo.—Mateyu 5:44; 26:52; bona ibhokisi ethi “ Ngaba Andithathi Cala Kwipolitiki?

6. Ukuzinikela kwakho kuThixo kunayiphi impembelelo kulwalamano lwakho noKesare?

6 Thina maKristu enyaniso siye sanikela ubomi bethu kuThixo, asibunikelanga mntwini, mbuthweni wabantu okanye eluhlangeni. Eyoku-1 kwabaseKorinte 6:19, 20 ithi: “Aningobenu, kuba nathengwa ngexabiso.” Ngoko, nangona abalandeli bakaYesu benika “uKesare” okwakhe ngokuba nembeko kuye, bahlawule irhafu kwaye bazithobe ukusa kumlinganiselo ofanelekileyo, babuyisela “izinto zikaThixo kuThixo.” (Marko 12:17; Roma 13:1-7) Ezo zinto ziquka unqulo lwabo, uthando olusuka entliziyweni, nokuthobela ngokunyaniseka. Xa kuyimfuneko, bakulungele nokufa ngenxa kaThixo.—Luka 4:8; 10:27; funda iZenzo 5:29; namaRoma 14:8.

UKULWA ‘NOMOYA WEHLABATHI’

7, 8. Yintoni “umoya wehlabathi,” kwaye ‘usebenza’ njani emntwini?

7 Enye indlela amaKristu ahlala ahlukile ngayo ehlabathini kukulwa nomoya walo ongendawo. UPawulos wabhala wathi: “Samkela, kungekhona umoya wehlabathi, kodwa  umoya ovela kuThixo.” (1 Korinte 2:12) Kwabase-Efese wathi: ‘Nanikhe ngaxesha lithile nahamba ngokweli hlabathi, ngokomlawuli wegunya lomoya, moya lowo ngoku osebenza koonyana bokungathobeli.’—Efese 2:2, 3.

8 “Umoya” weli hlabathi ngamandla angabonakaliyo aqhubela abantu ekubeni bangamthobeli uThixo, nokwakhuthaza “inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo.” (1 Yohane 2:16; 1 Timoti 6:9, 10) Lo moya ‘unegunya’ kuba uzenza ukhanukeke kwinyama enesono, kunzima ukuwuqonda, ubeth’ ubuyelela kwaye, njengomoya wokoqobo, utyhutyha yonk’ indawo. Ukongezelela koko, ‘usebenza’ emntwini ngokuthi umncekelele ngemikhwa ayichasileyo uThixo, enjengokuzicingela wedwa, ikratshi, amabhongo aqhutywa kukunyoluka, ukungafuni kuxelelwa mntu ngendlela omele uziphathe ngayo, nemvukelo. * Ngamafutshane, umoya wehlabathi umthela chu umntu, ukhulisa imikhwa kaMtyholi entliziyweni yakhe.—Yohane 8:44; IZenzo 13:10; 1 Yohane 3:8, 10.

9. Umoya wehlabathi unokungena njani kwiingqondo nakwiintliziyo zethu?

9 Ngaba umoya wehlabathi unako ukungena kwingqondo nakwintliziyo yakho? Ewe, kodwa loo nto inokwenzeka kuphela ukuba uyawuvumela ukuba ungene ngokuyekelela umxakatho. (Funda iMizekeliso 4:23.) Impembelelo yawo idla ngokuqala kancinane, mhlawumbi ingene ngabahlobo ababonakala bengebabi kangako kodwa, enyanisweni, babe bona bengamthandi uYehova. (IMizekeliso 13:20; 1 Korinte 15:33) Unokuwusezela lo moya nakuncwadi olungamkelekanga, kwii-Internet sites ezibonisa amanyala nezabawexuki, kwiindlela zokuzonwabisa ezingafanelekanga nakwimidlalo enokhuphiswano—masithi nje, ufumaneka kuye nabani na okanye nayiphi na into ekwenza ucinge njengoSathana okanye njengenkqubo yakhe.

10. Sinokuwulwa njani umoya wehlabathi?

 10 Sinokuwulwa njani umoya wehlabathi ofihlakeleyo size sizigcine eluthandweni lukaThixo? Ekuphela kwendlela kukuwasebenzisa ngokupheleleyo amalungiselelo okomoya kaYehova nokuthandaza rhoqo sicela umoya oyingcwele. UYehova mkhulu kakhulu kunoSathana nehlabathi elilawulwa nguye. (1 Yohane 4:4) Ngoko ke, kubalulekile ukuba sihlale sithandaza kuYehova!

 UKUNXIBA NOKUZILUNGISA NGENDLELA ENDILISEKILEYO

11. Umoya wehlabathi ube nayiphi impembelelo kwimilinganiselo yokunxiba?

11 Into entama umoya olawula umntu yindlela anxiba ngayo, azilungisa ngayo nacoceke ngayo emzimbeni. Kumazwe amaninzi, imilinganiselo yokunxiba ihle kakhulu kangangokuba omnye umsasazi kamabonwakude wathi kungekudala oonongogo baza kuphelelwa ziimpahla zokunxiba. Kwanamantombazana angekafikisi sele engene kulo mkhwa—“intw’ ephambili kukuveza umzimba phandle, ukundiliseka kona do,” latsho elinye iphephandaba. Omnye umkhwa kukunxiba xazalala ngendlela ebonisa ukuba umntu unemvukelo, akanasidima kwaye akazihloneli.

12, 13. Yiyiphi imigaqo efanele ilawule indlela esinxiba nesizilungisa ngayo?

12 Thina bakhonzi bakaYehova, senza kakuhle xa sifuna ukubonakala sibahle, nto leyo ethetha ukunxiba impahla elungiswe kakuhle, ecocekileyo, ebukekayo, nefanele loo nto yenziwayo. Ngawo onke amaxesha inkangeleko yethu ifanele ibonise ukuba ‘sithozamile kwaye sinengqondo ephilileyo’ kwaye ‘sinemisebenzi elungileyo,’ zinto ezo zifanele bonke abantu—enoba ngamadoda okanye ngabafazi—“abazibanga behlonela uThixo.” Kakade ke, eyona nto ingamandla kuthi asikokufun’ ukubonwa ngabantu, kodwa ‘kukuzigcina eluthandweni lukaThixo.’ (1 Timoti 2:9, 10; Yude 21) Ewe, eyona nto intle esifuna ukuhomba ngayo ‘ngumntu ofihlakeleyo wentliziyo, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo.’—1 Petros 3:3, 4.

13 Ungalibali ke ukuba indlela esinxiba nesizilungisa ngayo inokuyiphembelela indlela abantu abalujonga ngayo unqulo lwenyaniso. Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “ukundiliseka,” xa lisetyenziswa kwimiba yokuziphatha, lithetha ukuba nesimilo, ukoyika nokuhlonela iimvakalelo okanye iimbono zabanye abantu. Ngoko ke, sifanele sifune ukubeka izazela zabanye abantu ngaphambi kwaloo malungelo  sicinga ukuba sinawo. Ngaphezu kwako konke, sifuna ukuba nembeko kuYehova nakubantu bakhe, size sizazise njengabalungiseleli bakaThixo, ‘zonke izinto sizenzele uzuko lukaThixo.’—1 Korinte 4:9; 10:31; 2 Korinte 6:3, 4; 7:1.

Ngaba inkangeleko yam iyamzukisa uYehova?

14. Kumba wenkangeleko nokucoceka kwemizimba yethu, yiyiphi imibuzo esifanele sizibuze yona?

14 Ibaluleka nangakumbi indlela esinxiba, esizilungisa nesizigcina sicoceke ngayo emzimbeni xa sisentsimini okanye sikwintlanganiso yamaKristu. Zibuze: ‘Ngaba inkangeleko yam nokungacoceki kwam emzimbeni zinditsalel’ amehlo abantu? Ngaba zenza nabanye abantu babe neentloni ngam? Ngaba ndiye ndijonge amalungelo endinawo kule miba njengabaluleke ukudlula amalungelo okukhonza ebandleni?’—INdumiso 68:6; Filipi 4:5; 1 Petros 5:6.

15. Kutheni iLizwi likaThixo lingasiniki uludwe lwemithetho ephathelele isinxibo, ukuzilungisa nococeko lomzimba?

15 IBhayibhile ayibeki mimiselo afanele ayilandele amaKristu kumba wendlela yokunxiba, yokuzilungisa nokucoceka emzimbeni. UYehova akafuni kusihlutha inkululeko yethu yokuzikhethela okanye amandla ethu okucinga. Kunoko, ufuna sibe ngabantu abaqolileyo abaqiqayo ngemigaqo yeBhayibhile nabathe “ngokuwasenzisa amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukwahlula okulungileyo nokubi.” (Hebhere 5:14) Okubaluleke ngakumbi kukuba, ufuna siqhutywe  luthando—ukuthanda uThixo nommelwane. (Funda uMarko 12:30, 31.) Sinokukwazi ukuzikhethela indlela esifuna ukunxiba nokuzilungisa ngayo, ngoxa singayitsibi le mida ibekiweyo. Loo nto unokuyibona kwizigidi zabantu bakaYehova abanxiba ngeendlela ngeendlela nabavuyayo kungakhathaliseki ukuba bahlanganisene phi na emhlabeni.

UKUGCINA AMEHLO ETHU ‘ENGENAKUMBI’

16. Umoya wehlabathi uchasene njani nemfundiso kaYesu, kwaye yiyiphi imibuzo esifanele sizibuze yona?

16 Umoya weli hlabathi unenkohliso kwaye ubangela ukuba izigidi zabantu zijonge imali nezinto eziphathekayo njengezona zinto zikwenza wonwabe. Kodwa uYesu wathi: “Kwanaxa umntu enentabalala ubomi bakhe abuphumi kwizinto anazo.” (Luka 12:15) UYesu wayengakhuthazi abantu ukuba bazibandeze uyolo ngokugqithiseleyo, kunoko wayebafundisa ukuba ubomi nolonwabo lokwenene lwaluya  kufunyanwa ngabantu ‘abayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya,’ nabantu abagcina iliso labo ‘lingenakumbi,’ linyanisekile, yaye lithe ntsho kwizinto zokomoya. (Mateyu 5:3; 6:22, 23) Zibuze: ‘Ngaba ndiyayikholelwa le nto yayifundiswa nguYesu, okanye ngaba ndiphenjelelwa ‘nguyise wobuxoki’? (Yohane 8:44) Zityhila ntoni izinto endizithethayo, usukelo endizibekela lona, izinto eziza kuqala kum nendlela endiphila ngayo?’—Luka 6:45; 21:34-36; 2 Yohane 6.

17. Chaza ezinye zeengenelo ezifunyanwa ngabo bagcina iliso labo lingenakumbi.

17 UYesu wathi: “Ubulumko bungqineka bububulungisa ngemisebenzi yabo.” (Mateyu 11:19) Khawucinge nje ngezinye zeengenelo ezifunyanwa ngabantu abagcina iliso labo lingenakumbi. Bayahlaziywa yinkonzo yoBukumkani. (Mateyu 11:29, 30) Bayasinda kwiingxaki ezininzi nakwezinye iintlungu ezichaphazela ingqondo neemvakalelo. (Funda eyoku-1 kuTimoti 6:9, 10.) Bachitha ixesha elininzi neentsapho kunye nabahlobo babo abangamaKristu, kuba kaloku banelisekile zizinto ezifunekayo ebomini. Nobuthongo buyehla xa bethelekiswa nabanye abantu. (INtshumayeli 5:12) Bayayiva indlela ekumnandi ngayo ukupha, ibe bapha nangayiphi na indlela abakwazi ngayo. (IZenzo 20:35) ‘Bayaphuphuma ethembeni’ kwaye banoxolo yaye banelisekile ezintliziyweni. (Roma 15:13; Mateyu 6:31, 32) Ungazithenga phi iintsikelelo ezinje?

UKUTHATHA “SONKE ISIKRWEQE”

18. IBhayibhile iluchaza njani utshaba lwethu, iindlela oluzisebenzisayo nohlobo lwedabi esilulwayo?

18 Abo bazigcina eluthandweni lukaThixo bayakhuselwa ngokomoya kuSathana, ofuna amaKristu angonwabi kwaye angabufumani ubomi obungunaphakade. (1 Petros 5:8) UPawulos wathi: “Sizamazamana, kungekhona negazi nenyama, kodwa noorhulumente, namagunya, nabalawuli behlabathi bobu bumnyama, kwanemikhosi yoomoya abangendawo kwezasezulwini iindawo.” (Efese 6:12) Igama elithi “sizamazamana” lithetha ukuba asilwi nomntu okude  nathi—ngokungathi silwa sizifihle kwinqaba ethile—kunoko sibambene ngezixhanti naloo mntu silwa naye. Ukongezelela koko, igama elithi “oorhulumente” elithi “amagunya” nelithi “abalawuli behlabathi” abonisa ukuba iintlaselo ezivela kwelemimoya zilungelelene kwaye zicetywa kakuhle.

19. Chaza isikrweqe sokomoya samaKristu.

19 Noko ke, nangona thina bantu sibuthathaka kwaye sineentsilelo, sinako ukuphumelela. Njani? Ngokuthatha “sonke isikrweqe sikaThixo.” (Efese 6:13) Eyabase-Efese 6:14-18 isichaza ngolu hlobo esi sikrweqe: “Yimani niqinile, ke ngoko, nibhinqe inyaniso ezinqeni zenu, ninxibe isigcina-sifuba sobulungisa, neenyawo zenu nizixhobisele iindaba ezilungileyo zoxolo. Ngaphezu kwezinto zonke, thabathani ikhaka elikhulu lokholo, enothi ngalo nikwazi ukucima yonke imijukujelwa evuthayo yalowo ungendawo. Kanjalo, yamkelani isigcina-ntloko [okanye ithemba] sosindiso, nekrele lomoya, oko kukuthi, ilizwi likaThixo, ngoxa ngazo zonke izihlandlo niqhubeka nithandaza ngako konke ukuthandaza nokukhunga nikuwo umoya.”

20. Imeko yethu yahluke njani kweyejoni eliqhelekileyo?

20 Ekubeni esi sikrweqe sililungiselelo elivela kuThixo, asinakuze sisilele ukusikhusela, ukuba nje thina sihlala sisinxibile ngalo lonke ixesha. Ngokwahlukileyo kumajoni okoqobo, asenokuthi maxa wambi ahlale ixesha elide engalwi mfazwe, amaKristu ahlala esilwa idabi lokufa nokuphila elingayi kuphela de uThixo abe ulitshabalalisile ihlabathi likaSathana waza wayifaka enzonzobileni yonke imimoya engendawo. (ISityhilelo 12:17; 20:1-3) Ngoko mus’ ukuyekelela kwidabi olilwayo nxamnye nobuthathaka neenkanuko eziphosakeleyo, kuba sonke kufuneka ‘siqobe imizimba’ yethu ukuze sihlale sithembekile kuYehova. (1 Korinte 9:27) Apho siyeke khona ukuzamazama, sisenkathazweni!

21. Yiyiphi ekuphela kwendlela esinokoyisa ngayo kwidabi lokomoya esililwayo?

21 Ngaphezu koko, soze sikwazi ukuliphumelela eli dabi  ngamandla ethu. Ngenxa yoko, uPawulos uyasikhumbuza ukuba kufuneka sithandaze kuYehova ‘ngazo zonke izihlandlo sikuwo umoya.’ Kwangaxeshanye, sifanele siphulaphule uYehova ngokufunda iLizwi lakhe nangokunxulumana namanye “amajoni” ngawo onke amathuba avelayo, kuba asisedwa kulo mlo! (Filemon 2; Hebhere 10:24, 25) Abo bazenza ngokuthembeka ezi zinto abayi kwanela ukoyisa nje kuphela, kodwa baya kukwazi nokuluthethelela ukholo lwabo xa luvavanywa.

KULUNGELE UKUTHETHELELA UKHOLO LWAKHO

22, 23. (a) Kutheni sifanele sihlale sikulungele ukuthethelela ukholo lwethu, yaye yiyiphi imibuzo esifanele sizibuze yona? (b) Nguwuphi umbandela oza kuxutyushwa kwisahluko esilandelayo?

22 UYesu wathi: “Ngenxa yokuba ningeyonxalenye yehlabathi, . . . linithiyile ihlabathi.” (Yohane 15:19) Ngoko ke, kufuneka amaKristu ahlale ekulungele ukuthethelela ukholo lwawo kwaye aluthethelele ngentlonelo nangomoya wobulali. (Funda eyoku-1 kaPetros 3:15.) Zibuze: ‘Ngaba ndiyasiqonda isizathu sokuba, maxa wambi, amaNgqina kaYehova esima nxamnye nezinto ezithandwa ngabantu abaninzi? Xa kufuneka ndime nxamnye noko kuthandwa ngabantu, ngaba ndiyamkela ngokupheleleyo into yokuba oko kuthethwa yiBhayibhile naludidi lwekhoboka kuchanile? (Mateyu 24:45; Yohane 17:17) Yaye ngaba xa kufuneka ndenze okulungileyo emehlweni kaYehova, ndiye ndinganeli nje ukwahluka kwabanye, kodwa ndiye ndizidle ngokwahluka kubo?’—INdumiso 34:2; Mateyu 10:32, 33.

23 Noko ke, ukunqwenela kwethu ukwahluka ehlabathini kudla ngokuvavanywa ngeendlela ezifihlakeleyo. Ngokomzekelo, njengoko kuboniswe ngaphambili, uMtyholi uye azame ukurhwebeshela abakhonzi bakaYehova ehlabathini esebenzisa iindlela zokuzonwabisa zehlabathi. Sinokuzikhetha njani iindlela zokuzonwabisa eziya kusenza sihlaziyeke kwaye sibe nezazela ezicocekileyo? Lo mba siza kuwuxovula kwisahluko esilandelayo.

^ isiqe. 3 Ukususela ngePentekoste yowama-33 C.E., uKristu ebenguKumkani kwibandla labalandeli bakhe abathanjisiweyo abasemhlabeni. (Kolose 1:13) Ngowe-1914, uKristu wanikwa igunya lobukhosi phezu ‘kobukumkani behlabathi.’ Ngenxa yoko, ngoku amaKristu athanjisiweyo angoonozakuzaku boBukumkani obuza kulawulwa nguMesiya.—ISityhilelo 11:15.

^ isiqe. 8 Bona incwadi ethi Ukuqiqa NgeZibhalo, iphepha 200-03, epapashwe ngamaNgqina kaYehova.

^ isiqe. 65 Bona inqaku elikwiSihlomelo elithi “Ukukhahlela Iflegi, Ukuvota Nokusebenza Kwarhulumente.”