Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

“Zigcineni Kuthando LukaThixo”

 ISIHLOMELO

Ukukhahlela Iflegi, Ukuvota Nokusebenza Kwarhulumente

Ukukhahlela Iflegi, Ukuvota Nokusebenza Kwarhulumente

Ukukhahlela iflegi. AmaNgqina kaYehova akholelwa ukuba ukuthokombisa intloko phambi kweflegi okanye ukuyikhahlela, okudla ngokwenziwa kuculwa umhobe wesizwe, sisenzo sokunqula esibonisa ukuba abantu abaxhomekekanga kuThixo ukuze bafumane usindiso, kunoko baxhomekeke kuRhulumente okanye kwiinkokeli zakhe. (Isaya 43:11; 1 Korinte 10:14; 1 Yohane 5:21) Enye yezo nkokeli yayinguKumkani uNebhukadenetsare owayelawula iBhabhiloni yamandulo. Ukuze abonakale emkhulu yaye eluzondelele unqulo, lo kumkani oyingangalala wenza umfanekiso omkhulu waza wanyanzela abantu bakhe ukuba baqubude kuwo ngoxa kwakudlalwa umculo onjengomhobe wesizwe. Noko ke, amaHebhere amathathu—uShadraki, uMeshaki noAbhednego—akazange avume ukuqubuda kulo mfanekiso, kwanaxa ayethenjiswa ngokufa.—Daniyeli, isahluko sesi-3.

Umbhali-mbali uCarlton Hayes wabhala wathi, kumhla wethu “ukuthand’ izwe lunqulo yaye eyona nto ibalulekileyo kolu nqulo yiflegi. Amadoda othul’ iminqwazi xa iflegi idlula; yaye iimbongi zibhala imibongo baze abantwana bacule amaculo bedumisa iflegi.” Wongezelela wathi, ukuthand’ izwe kunemihla yako ekhethekileyo, njengomhla Wesine kuJulayi eUnited States, kunazo “neengcwele namaqhawe” “neetempile.” Komnye umnyhadala waseburhulumenteni owawuqhutywa eBrazil, umphathiswa wezomkhosi wathi: “Iflegi iyahlonelwa ize inqulwe . . . kanye njengokuba iLizwe LooBawo linqulwa.” Ewe, kunjengokuba  iThe Encyclopedia Americana isitsho ukuba “iflegi iyafana nomnqamlezo ngobungcwele.”

Kwale ntyilalwazi inye kutshanje iye yathi imihobe yesizwe “iyindlela yokuvakalisa umoya wokuthand’ izwe kwaye idla ngokubongoza uThixo ukuba akhokele yaye akhusele abantu okanye iinkokeli zabo.” Ngoko sukube bengabaxi izinto abakhonzi bakaYehova xa bejonga iminyhadala yokuthand’ izwe ebandakanya ukukhahlelwa kweflegi nokuculwa kwemihobe yesizwe njengonqulo. Xa ithetha ngokungavumi kwabantwana bamaNgqina kaYehova ukukhahlela iflegi nokwenza isifungo sokunyaniseka esidla ngokwenziwa kwizikolo zaseUnited States, incwadi ethi The American Character yathi: “INkundla Ephakamileyo iye yangqina nayo kumatyala aliqela ukuba ezi zithethe zenziwa mihla le zilunqulo.”

Ngoxa abantu bakaYehova bengabi nanxaxheba kwiminyhadala engqubana neZibhalo, bayalihlonela ilungelo labanye abantu lokuba nenxaxheba kuyo. Bakwajonga iiflegi zamazwe njengemifuziselo kwaye bamkela oorhulumente abamiselwe ngendlela efanelekileyo ‘njengamagunya awongamileyo angabalungiseleli bakaThixo.’ (Roma 13:1-4) Ngenxa yoko, amaNgqina kaYehova ayasithobela isibongozo esithi athandazele “ookumkani nabo bonke abo bakwizikhundla eziphakamileyo.” Kodwa ke injongo yethu imele ibe ‘kukuze siqhubeke siphila ubomi bokuzola noboxolo ngozinikelo lobuthixo nokundileka okupheleleyo.’—1 Timoti 2:2.

Ukuvota kunyulo lwepolitiki. AmaKristu enene ayalihlonela ilungelo labanye abantu lokuvota. Akabanqandi abantu ukuba bangavoti, kwaye ayasebenzisana nabasemagunyeni abavotelweyo. Noko ke, akathathi cala kwimicimbi yepolitiki. (Mateyu 22:21; 1 Petros 3:16) Ufanele enze ntoni umKristu xa kwilizwe lakhe kusisinyanzelo ukuvota okanye xa besongelwa abantu abangayiyo kwindawo ekuvotelwa kuyo? Ukuba ukwimeko efanayo, umKristu unokugqiba kwelokuba aye ukuba isazela sakhe siyamkhulula, ekhumbula ukuba noShadraki, uMeshaki, noAbhednego baya kwithafa laseDura. Kodwa ke, uya kuqiniseka ukuba akathathi cala. Ufanele acinge ngale migaqo mithandathu ilandelayo:

  1.   Abalandeli bakaYesu ‘abayonxalenye yehlabathi.’—Yohane 15:19.

  2. AmaKristu amela uKristu noBukumkani bakhe.—Yohane 18:36; 2 Korinte 5:20.

  3. Ibandla lamaKristu likholelwa into enye, kwaye amalungu alo amanyaniswa luthando olufana nolukaKristu.—1 Korinte 1:10; Kolose 3:14.

  4. Abantu abanyula igosa elithile ukuba libalawule bamele baphendule ngezinto elizenzayo.—Phawula umgaqo okumazwi akweyoku-1 kaSamuweli 8:5, 10-18 nakweyoku-1 kuTimoti 5:22.

  5. Xa amaSirayeli afuna umlawuli ongumntu, uYehova wavakalelwa ukuba amlahlile.—1 Samuweli 8:7.

  6. AmaKristu afanele abe nenkululeko yokuthetha ngorhulumente woBukumkani bukaThixo nabantu abasuka kwimibutho eyahlukeneyo yepolitiki.—Mateyu 24:14; 28:19, 20; Hebhere 10:35.

Ukusebenza kwarhulumente. Kwamanye amazwe, uRhulumente uye afune ukuba abantu abangafuniyo ukuya emkhosini benze umsebenzi othile waseburhulumenteni kangangexesha elithile. Xa kufuneka senze isigqibo ngalo mba, sifanele sithandaze, mhlawumbi sithethe ngawo nomKristu okhulileyo ngokomoya, size senze isigqibo esisekelwe kwisazela sethu.—IMizekeliso 2:1-5; Filipi 4:5.

ILizwi likaThixo lithi simele ‘sibathobele oorhulumente namagunya alawulayo, silungele wonke umsebenzi olungileyo, sibe ngabanengqiqo.’ (Tito 3:1, 2) Ngenxa yoko, simele sizibuze: ‘Ngaba ukwamkela loo msebenzi waseburhulumenteni kuya kundenza ndithath’ icala kwiipolitiki okanye ndibandakanyeke kunqulo lobuxoki?’ (Mika 4:3, 5; 2 Korinte 6:16, 17) ‘Ngaba ukwenza lo msebenzi kuya kwenza kube nzima ukuba ndifeze iimbopheleleko zam zobuKristu okanye ndingakwazi kwaukuzifeza?’ (Mateyu 28:19, 20; Efese 6:4; Hebhere 10:24, 25) ‘Kwelinye icala, ngaba xa ndisenza lo msebenzi ndiya kuba nexesha elingakumbi lokwenza izinto zokomoya, mhlawumbi ndibe kubulungiseleli bexesha elizeleyo?’—Hebhere 6:11, 12.

 Ukuba umKristu isazela sakhe siyamvumela ukuba asebenze kwarhulumente kunokuya entolongweni, amanye amaKristu afanele asihlonele isigqibo sakhe. (Roma 14:10) Noko ke, ukuba uvakalelwa kukuba akanakuwenza loo msebenzi, abanye bafanele basihlonele neso sigqibo.—1 Korinte 10:29; 2 Korinte 1:24.