Kweyoku-1 kwabaseKorinte 6:1-8, umpostile uPawulos uthetha ngokumangalelana kwamakholwa. Wothuka akuva ukuba amanye amaKristu aseKorinte ‘ayenobuganga bokuya enkundleni phambi kwabantu abangengomalungisa.’ (Indinyana yoku-1) UPawulos wachaza izizathu ezibambekayo zokuba amaKristu engamele amangalelane kwiinkundla zehlabathi, kodwa kunoko acombulule iingxabano zawo ebandleni. Makhe sixubushe ezinye zezizathu zokuba anikele esi siluleko siphefumlelweyo size sivandlakanye nezinye zeemeko ezingachazwanga kolu lwalathiso.

Ukuba kukho ukungavisisani phakathi kwethu nelinye ikholwa ngenxa yemali, sifanele siqale sizame ukusingatha le ngxaki ngendlela kaYehova, hayi ngeyethu. (IMizekeliso 14:12) Njengoko uYesu wabonisayo, kuhle ukuba silungise loo ngxaki ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ngaphambi kokuba ibe yinto enkulu. (Mateyu 5:23-26) Okubuhlungu kukuba amanye amaKristu aba ngoophumasilwe kangangokuba ade asane kwiinkundla zehlabathi. UPawulos wathi: “Kuthetha ukoyiswa kwenu ngokupheleleyo ukuba nimangalelane.” Ngoba? Isizathu esiphambili kukuba loo matyala anokungcolisa igama lebandla neloThixo esimnqulayo. Ngoko ke ubalulekile kuthi umbuzo kaPawulos othi: “Kutheni kunoko ningaziyekeli nenziwe ububi?”—Indinyana yesi-7.

UPawulos wongezelela esithi uThixo ulungiselele ukuba ibandla lisebenzise indlela efanelekileyo yokulungisa iingxabano. Abadala ngamadoda angamaKristu alumkileyo ngenxa yolwazi lweZibhalo analo, ibe uPawulos uthi ‘ayakwazi ukugweba phakathi kwabazalwana’ ngokuphathelele “imicimbi yobu bomi.” (Indinyana yesi-3 ukuya kweyesi-5) UYesu wathi iingxabano ezinkulu, ezinjengezo zibandakanya intlebendwane nobuqhetseba, zifanele zilungiswe ngokulandela amanyathelo amathathu: okokuqala, zama ukulungisa loo ngxabano ngasese naloo mntu uxabene naye; okwesibini,  ukuba inyathelo lokuqala alisebenzi, yiza nengqina elinye okanye amabini; yaye okwesithathu, ukuba inyathelo elingaphambi kweli alikaphumeleli, yiya kubadala abamela ibandla.—Mateyu 18:15-17.

Kakade ke, abadala abangamaKristu abangomagqwetha okanye oosomashishini kwaye abafanele bazenze bona. Ababeki miqathango yendlela yokulungisa ingxabano ephakathi kwabazalwana. Kunoko, bazama ukunceda bonke abo babandakanyekileyo ukuba basebenzise iZibhalo kwaye bavumelane ngesicombululo. Kwiingxaki ezintsonkothileyo, basenokucela uncedo kumveleli wesiphaluka okanye kwiofisi yesebe yamaNgqina kaYehova. Noko ke, zikho iingxaki ezingagutyungelwanga kwisiluleko sikaPawulos. Ziziphi ezinye zazo?

Kwezinye iimeko, ityala elichotshelwa enkundleni linokuba yimfuneko ngokwasemthethweni ukuze kulungiswe izinto ngendlela eseluxolweni. Ngokomzekelo, kusenokwenzeka ukuba ukuya enkundleni kuphela kwendlela yokufumana isigwebo soqhawulo-mtshato, ukufumana ilungelo lokukhulisa umntwana, ukugqiba ngemali yesondlo somfazi owahlukene nomyeni, imali yeinshorensi, ukufakwa kuludwe lwabantu abasematyaleni, naxa kusabiwa amafa. Kusenokuvela iimeko apho umzalwana anokuvakalelwa ukuba kufuneka naye afake esakhe isimangalo ukuze azikhusele. *

Ukuba amatyala anjalo akaqhutywa ngomoya womlo, akayi kungqubana noko kuchazwe kwisiluleko esiphefumlelweyo esivela kuPawulos. * Eyona nto iphambili kumKristu ifanele ibe kukungcwaliswa kwegama likaYehova kunye noxolo nomanyano ebandleni. Abalandeli bakaKristu babonakala ngokuba nothando, kwaye “uthando . . . alufuni ezalo izilangazelelo.”—1 Korinte 13:4, 5; Yohane 13:34, 35.

^ isiqe. 2 Kwiimeko ezingaqhelekanga, umKristu unokwaphula umthetho nxamnye nomnye—njengokumdlwengula, ukumbetha, ukumbulala okanye ukuba izinto zakhe. Xa kunjalo, akukho nto ityhulu ngokuxelela abasemagunyeni loo nto, nangona oko kusenokuphumela ekubeni kuyiwe enkundleni.

^ isiqe. 3 Ukuze ufumane ingcombolo, bona IMboniselo kaMatshi 15, 1997, iphepha le-17 ukuya kwelama-22, nekaOktobha 15, 1991, iphepha lama-25 ukuya kwelama-28.