Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

“Zigcineni Kuthando LukaThixo”

Le ncwadi iza kukunceda uqhubeke uphila ngemigaqo eseBhayibhileni ukuze uzigcine kuthando lukaThixo.

Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo

The Governing Body of Jehovah’s Witnesses urges all who love Jehovah to follow the pattern of Jesus, who remained in his Father’s love.

ISAHLUKO 1

“Ukumthanda UThixo Kuko Ukuthi”

Ngesivakalisi nje esinye nesilula, iBhayibhile iyasixelela ukuba sinokubonisa njani ukuba siyamthanda uThixo.

ISAHLUKO 2

Unokusigcina Njani Sicocekile Isazela Sakho?

Ngaba kunokwenza ukuba isazela sethu sisikhulule kodwa sibe singacocekanga kuThixo?

ISAHLUKO 3

Bathande Abantu Abathandwa NguThixo

UYehova uyabakhetha abantu abanokuba ngabahlobo bakhe, nathi simele senjenjalo.

ISAHLUKO 4

Kutheni Umele Umhlonele Umntu Onikwe Igunya?

IZibhalo zithetha ngeenkalo ezintathu ezibalulekileyo ebomini uThixo afuna sihlonele abantu abanikwe igunya kuzo

ISAHLUKO 5

Indlela Yokuhlala Sahlukile Ehlabathini

ILizwi LikaThixo lithetha ngeendlela ezintlanu esifanele sahluke ngazo ehlabathini.

ISAHLUKO 6

Ukukhetha Indlela Efanelekileyo Yokuzonwabisa

Imibuzo emithathu enokukunceda ukhethe ngendlela efanelekileyo.

ISAHLUKO 7

Ngaba Ubomi Ubuxabise NjengoThixo?

Yintoni enye ekufuneka siyenzile ngaphezu kokuba singabulali?

ISAHLUKO 8

UThixo Uthanda Abantu Abacocekileyo

IBhayibhile ingakunceda ungenzi izinto eziyakukubangela ungacoceki.

ISAHLUKO 9

“Sabani Kulo Uhenyuzo!”

Nyaka ngamnye, amaKristu amaninzi aziphatha kakubi ngokwesondo. Yintoni onokuyenza ukuze ungarhintyelwa ngulo mgibe?

ISAHLUKO 10

Umtshato—Isipho Esivela KuThixo Onothando

Zintoni onokuzenza ngoku ukuze ube nomtshato ophumelelayo? Ukuba utshatile, yintoni onokuyenza ukuze umtshato wakho ungapheli?

ISAHLUKO 11

“Umtshato Mawubekeke”

Imibuzo emithandathu onokuzibuza yona enokukunceda uphucule umtshato wakho.

ISAHLUKO 12

Thetha Izinto‘Ezakhayo’

Amazwi akho anokubakha okanye abadimaze abanye abantu. Ziqhelise ukusebenzisa isipho sokuthetha ngendlela uYehova afuna usisebenzise ngayo.

ISAHLUKO 13

Imibhiyozo Engamkholisiyo UThixo

Eminye imibhiyozo neeholide ekukhangeleka ngathi ziyamkholisa uThixo ziyamcaphukisa.

ISAHLUKO 14

Nyaniseka Kwizinto Zonke

Ukuze ukwazi ukunyaniseka kwabanye abantu, kukho inyathelo lokuqala ofanele ulithathe.

ISAHLUKO 15

Bona Okulungileyo Kumsebenzi Wakho Onzima

Iimpendulo zemibuzo emihlanu ebalulekileyo inokukunceda ugqibe ekubeni uwuthathe okanye ungawuthathi umsebenzi othile.

ISAHLUKO 16

Mchaseni UMtyholi Namaqhinga Akhe

Siyayazi ukuba uSathana unamandla, kodwa ayonto esihlala sicinga ngayo leyo. Ngoba?

ISAHLUKO 17

‘Zakheni Kolwenu Ukholo Olulolona Lungcwele’

Izinto ezintathu onokuzenza ukuze womeleze ukholo lwakho kuThixo uze uhlale kuthando lwakhe.

ISIHLOMELO

Indlela Amele Aphathwe Ngayo Umntu Osusiweyo

Ngaba kufuneka ungathethi naye okanye ungabi nanto yakwenza naye?

ISIHLOMELO

Udade Ufanele Athwale Xa Kutheni, Yaye Ngoba?

IBhayibhile isixelela ngezinto ezintathu ezikunceda uphenduleke.

ISIHLOMELO

Ukukhahlela Iflegi, Ukuvota Nokusebenza Kwarhulumente

Yeyiphi imigaqo yeZibhalo enokukunceda ubenesazela esicocekileyo kwezi nkalo?

ISIHLOMELO

Imichiza Etsalwe Kwizinto Eziyila Igazi Neendlela Zokutyanda

Ngokwenza nje izinto ezimbalwa nezilula unako ukumelana neengxaki zotyando.

ISIHLOMELO

Yoyisa Umkhwa Wokuphulula Amaphambili

Unokuwoyisa njani lo mkhwa umbi?

ISIHLOMELO

Oko Kuthethwa YiBhayibhile Ngoqhawulo-mtshato Nokwahlukana

Ngokutsho kweBhayibhile, umntu oqhawule umtshato uvumeleke ukuba aphinde atshate xa kutheni?

ISIHLOMELO

Ukucombulula Iingxabano Eziphathelele Imiba Yemali

Ngaba umKristu angamangalela omnye umKristu?