Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ngaba Ungathanda Ukwazi Eyona Nyaniso?

Ngaba Ungathanda Ukwazi Eyona Nyaniso?

YINYANISO yantoni leyo? Yinyaniso ephathelele eminye yeyona mibuzo ibalulekileyo kweyakha yabuzwa ngabantu. Mhlawumbi nawe ukhe wazibuza imibuzo enjengale:

  • Ngaba ngokwenene uThixo usikhathalele?

  • Ngaba iimfazwe nokubandezeleka ziya kuze ziphele?

  • Kwenzeka ntoni kuthi xa sisifa?

  • Ngaba likho ithemba ngabantu abafileyo?

  • Ndingathandaza njani ukuze ndiviwe nguThixo?

  • Ndinokulufumana njani ulonwabo ebomini?

Unokuzifumana phi iimpendulo zale mibuzo? Ukuba ubunokuya kwimizi yogcino-zincwadi okanye leyo izithengisayo, ungafika kukho amawakawaka eencwadi ekuthiwa zingakunika impendulo. Noko ke, amaxesha amaninzi ezi ncwadi zidla ngokuphikisana. Ezinye zidla ngokubonakala zisebenza okwethuba elithile kodwa zikhawuleza ziphelelwe lixesha zize zihlaziywe okanye kufuneke kubhalwe ezinye endaweni yazo.

Noko ke, kukho incwadi enye eneempendulo ezinokuthenjwa. Inenkcazelo echanileyo. UYesu Kristu wathi xa wayethandaza kuThixo: “Ilizwi lakho liyinyaniso.” (Yohane 17:17) Namhlanje elo Lizwi libizwa ngokuba yiBhayibhile Engcwele. Kumaphepha alandelayo, uza kufumana amagqabantshintshi eempendulo ezicacileyo nezichanileyo zale mibuzo ingasentla.

 Ngaba Ngokwenene UThixo Usikhathalele?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Siphila kwihlabathi ekugquba inkohlakalo nokungabikho kokusesikweni. Iicawa ezininzi zifundisa ukuba ukubandezeleka esijamelana nako kukuthanda kukaThixo.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UThixo akangonobangela wobungendawo. UYobhi 34:10 uthi: “Makube lee kuThixo oyinyaniso ukwenza ngobungendawo, nakuSomandla ukwenza ngokungekho sikweni!” UThixo unenjongo ebonisa ukuba uyabathanda abantu. Yiloo nto uYesu wafundisa ukuba sithi xa sithandaza: “Bawo wethu osemazulwini, . . . mabufike ubukumkani bakho. Makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Mateyu 6:9, 10) Kangangendlela asikhathalela ngayo uThixo uye wenza okuninzi eqinisekisa ukuba injongo yakhe iza kuphumelela.​—Yohane 3:16.

Funda iGenesis 1:26-28; uYakobi 1:13; neyoku-1 kaPetros 5:6, 7.

Ngaba Iimfazwe Nokubandezeleka Ziya Kuze Ziphele?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Imfazwe isaqhubeka isuba imiphefumlo engabalekiyo. Sonke siyakhathazwa kukubandezeleka kwabantu.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UThixo ulichazile ixesha aya kumisela ngalo uxolo emhlabeni wonke. Phantsi koBukumkani bakhe obungurhulumente wasezulwini, abantu ‘abayi kuphinda bafunde imfazwe.’ Kodwa ‘baya kukhanda amakrele abo abe ngamakhuba.’ (Isaya 2:4) UThixo uya kuphelisa konke okungekho sikweni nokubandezeleka. IBhayibhile ithembisa oku: “[UThixo] uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili [eziquka okungekho sikweni nokubandezeleka okwenzeka namhlanje] zidlule.”​—ISityhilelo 21:3, 4.

Funda iNdumiso 37:10, 11; 46:9; noMika 4:1-4.

Kwenzeka Ntoni Kuthi Xa Sisifa?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Iicawa ezininzi zehlabathi zifundisa ukuba kukho into eqhubeka iphila ngaphakathi emntwini emva kokuba efile. Ezinye zikholelwa kwelokuba abantu abafileyo banokubenzakalisa abo baphilayo okanye zithi uThixo wohlwaya abangendawo ngokubangcungcuthekisa kwisihogo somlilo.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Abantu xa befile abaphili. INtshumayeli 9:5 ithi: “Abafileyo, abazi nto konke konke.” Ekubeni abafileyo bengenakwazi, beve okanye bazi nantoni na, abanakubenzakalisa—okanye babancede—abaphilayo.​—INdumiso 146:3, 4.

Funda iGenesis 3:19 neNtshumayeli 9:6, 10.

 Ngaba Likho Ithemba Ngabantu Abafileyo?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Sifuna ukuphila size sinandiphe ubomi nezihlobo zethu. Yinto yokwemvelo ukulangazelela ukuphinda sibone izihlobo zethu.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: Abantu abaninzi abafileyo baza kuvuswa. UYesu wathembisa ukuba ‘abo bakumangcwaba enkumbulo baya kuphuma.’ (Yohane 5:28, 29) Ngokuvisisana nenjongo kaThixo yasekuqaleni, abo bavusiweyo baya kuba nethuba lokuphila kwiparadesi esemhlabeni. (Luka 23:43) Eli kamva lithenjisiweyo liquka impilo egqibeleleyo nobomi obungunaphakade kwabo bathobelayo. IBhayibhile ithi: “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”​—INdumiso 37:29.

Funda uYobhi 14:14, 15; uLuka 7:11-17; neZenzo 24:15.

Ndingathandaza Njani Ukuze Ndiviwe NguThixo?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Ngokuqhelekileyo bonke abantu becawa bayathandaza. Sekunjalo, abaninzi bavakalelwa kukuba imithandazo yabo ayiviwa.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UYesu wafundisa ukuba singayicengcelezi imithandazo. Wathi: “Xa uthandaza, ungaphindaphindani nento enye.” (Mateyu 6:7) Ukuba sifuna uThixo ayiphulaphule imithandazo yethu, simele sithandaze ngendlela emkholisayo. Ukuze senjenjalo, kufuneka sifunde ngoko uThixo akuthandayo size sithandaze ngokuvisisana nako. Eyoku-1 kaYohane 5:14 ithi: “Kungakhathaliseki ukuba yintoni na esiyicelayo ngokuvumelana nokuthanda kwakhe [uThixo], uyasiva.”

Bona iNdumiso 65:2; uYohane 14:6, 14; neyoku-1 kaYohane 3:22.

Ndinokulufumana Njani Ulonwabo Ebomini?

ISIZATHU SOKUBUZWA KWALO MBUZO: Abaninzi bakholelwa ukuba imali, udumo, okanye ubuhle zizinto eziya kubenza bonwabe. Ngenxa yoko, bathe phee emva kwazo—suka bafumanise ukuba ulonwabo luya lubhekela phaya kubo.

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: UYesu wachaza eyona ndlela yokufumana ulonwabo xa wathi: “Banoyolo abo bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya, kuba ubukumkani bamazulu bobabo.” (Mateyu 5:3) Ulonwabo lokwenene sinokulufumana kuphela ukuba sizabalazela ukwanelisa eyona ntswelo yethu ibalulekileyo—ukulambela inyaniso yokomoya ephathelele uThixo nenjongo yakhe ngathi. Loo nyaniso ifumaneka eBhayibhileni. Ukwazi loo nyaniso kunokusinceda siqonde eyona nto ibaluleke ngokwenene​—naleyo ingabalulekanga. Ukuvumela inyaniso yeBhayibhile yalathise izigqibo nezenzo zethu kukhokelela kubomi obanelisayo.​—Luka 11:28.

Funda iMizekeliso 3:5, 6, 13-18 neyoku-1 kuTimoti 6:9, 10.

 Oku ibikukujonga nje ngokufutshane indlela iBhayibhile eyiphendula ngayo le mibuzo mithandathu. Ngaba ufuna ukwazi okungakumbi? Ukuba uphakathi kwabo “bayiphapheleyo intswelo yabo yokomoya,” ngokuqinisekileyo kuninzi ofuna ukukwazi. Usenokuba uneminye imibuzo efana nethi: ‘Ukuba uThixo usikhathalele, kutheni eye wavumela ubungendawo nokubandezeleka kuyo yonke le minyaka? Ndinokubuphucula njani ubomi bentsapho yam?’ IBhayibhile iphendula le mibuzo neminye emininzi ngendlela eyanelisayo.

Noko ke, abaninzi namhlanje bamathidala ukufunda iBhayibhile. Bayigqala njengencwadi ende nethanda ukuntsonkotha maxa wambi. Ngaba ungathanda ukuncedwa ufumane iimpendulo eBhayibhileni? AmaNgqina kaYehova anezixhobo ezibini ezinokukunceda.

Okokuqala, incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? ilungiselelwe ukunceda abantu abaxakekileyo bahlolisise iimpendulo zeBhayibhile ezicacileyo kwimibuzo ebalulekileyo. Isixhobo sesibini sisifundo seBhayibhile esiqhutywa simahla. Ungahlawulanga nepeni, ummelwane wakho onobuhlobo nokufanelekelayo ukufundisa abantu iBhayibhile unokuza ekhayeni lakho okanye kwenye indawo ekulungeleyo aze achithe ixesha elifutshane veki nganye exubusha iBhayibhile kunye nawe. Izigidi ngezigidi zabantu ehlabathini lonke baye bangenelwa kwezi zifundo. Ngemincili abaninzi baye bathi: “Ndiyifumene inyaniso!”

Abukho ubutyebi onokubufumana obodlula obu. Inyaniso yeBhayibhile iyasikhulula kwiinkolelo, ukudideka nakuloyiko. Isinika ithemba, injongo kwakunye novuyo. UYesu wathi: “Niya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.”​—Yohane 8:32.