EKhambodiya

EUkraine

Ukuba ufundelwa liNgqina likaYehova, kusenokwenzeka ukuba ulungiselela kusengaphambili. Ukuze ungenelwe ezintlanganisweni, kufuneka wenjenjalo. Xa oku sikwenza rhoqo, imiphumo iba mihle.

Kukugqiba ngexesha nendawo oza kufundisisa kuyo. Liliphi elona xesha unokufundisisa kakuhle ngalo? Ngaba kusekuseni okanye ebusuku emva kokuba abantwana belele? Enoba akungomntu ukwaziyo ukufunda ixesha elide, gqiba ngexesha onokufunda ngalo uze uzame ukuba kungabikho nto ikuphazamisayo. Funa indawo ezolileyo, uze ususe zonke izinto ezinokukuphazamisa ngokucima unomathotholo, umabonwakude neselfowuni. Ukuthandaza ngaphambi kokuba ufundisise kuya kukunceda uthobe amaxhala obomi ukuze ukwazi ukunikel’ ingqalelo kwiLizwi likaThixo.—Filipi 4:6, 7.

Kukukrwelela iimpendulo ukuze ukwazi ukuphendula. Qala ngokuwuqonda wonke umbandela owufundayo. Cinga ngomxholo wenqaku okanye isahluko, zibuze ngendlela imixholwana edibana ngayo nomxholo, uze uhlolisise imifanekiso kunye nemibuzo yempinda ebalaselisa iingongoma eziziintloko. Emva koko funda isiqendu ngasinye uze ukhangele impendulo yombuzo weso siqendu. Tyhila imibhalo ecatshuliweyo, uyifunde, uze ucinge ngendlela ewuxhasa ngayo umxholo. (IZenzo 17:11) Xa uyifumana impendulo, krwela amagama okanye amabinzana ambalwa akweso siqendu aza kukukhumbuza impendulo. Xa usezintlanganisweni ungaphakamisa isandla uze ugqabaze ngamazwi akho.

Ngokuhlolisisa imixholo eyahlukeneyo ekuxutyushwa ngayo veki nganye ezintlanganisweni, uya kongeza izinto ezintsha “kwingqwebo yobuncwane” bolwazi lwakho lweBhayibhile.—Mateyu 13:51, 52.

  • Yintoni onokusoloko uyenza ukuze ulungiselele iintlanganiso?

  • Unokuzilungiselela njani ukuze uphendule ezintlanganisweni?