“Oonyana balilifa elivela kuYehova.”—INdumiso 127:3

Ukuzalwa komntwana kunokuzisa imincili kubazali kwangaxeshanye kuzise utshintsho ebomini. Xa niqala ukuba nomntwana, ninokothuswa kukwazi ukuba amandla nexesha lenu elininzi niza kulichitha ekuhoyeni umntwana. Ukungalali kakuhle nokutshintsha kweemvakalelo kunokuzisa iingxaki emtshatweni wenu. Nobabini njengabazali kuza kufuneka nenze utshintsho pha na pha ukuze nihoye umntwana wenu nokuze nilondoloze umtshato wenu. Amacebiso eBhayibhileni anokuninceda njani ukuze nikwazi ukwenza oku ngokuphumelelayo?

 1 YAZINI INDLELA UMNTWANA ABUTSHINTSHA NGAYO UBOMI BENU

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Uthando luzeka kade umsindo yaye lunobubele.” Kwakhona uthando “alufuni ezalo izilangazelelo, alucaphuki.” (1 Korinte 13:4, 5) Njengomdlezana, ngokuqinisekileyo uchitha ixesha elininzi kumntwana wakho. Noko ke, umyeni wakho unokubona ngathi awusamhoyanga, ngoko ke sukulibala ukuba naye uyalifuna ixesha lakho. Kodwa ngomonde nangobubele ungakwazi ukumenza abone ukuba naye ungutata walo mntwana.

“Nina madoda, qhubekani nihlala nabo ngokokwazi.” (1 Petros 3:7) Yiqonde into yokuba umfazi wakho uza kuchitha ixesha elininzi nomntwana wenu. Ngoku uneembopheleleko ezininzi yaye anganestres, adinwe, angabi namdla. Njengoko ixesha lihamba, kungalula ukuba umfazi wakho akhathazeke, kodwa zola kuba “ozeka kade umsindo ulunge ngakumbi kunendoda enamandla.” (IMizekeliso 16:32) Yiba ngoyiqondayo imeko yakhe uze umxhase.—IMizekeliso 14:29.

OKO UNOKUKWENZA:

  • Ootata: Mncedise umfazi wakho emntwaneni naxa ehlupha ebusuku. Nciphisa ixesha olichitha usenza ezinye izinto ukuze ukwazi ukuhlala nomfazi kunye nomntwana wakho

  • Oomama: Xa umyeni efuna ukuncedisa ekuhoyeni umntwana, mvumele. Ukuba akakwazi kukwenza kakuhle oko akuncedisa kuko, sukucaphuka kodwa mbonise kakuhle ngobubele

 2 QINISANI UMTSHATO WENU

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: ‘Baza kuba nyama-nye.’ (Genesis 2:24) Nakuba ngoku ninelungu elitsha ekhayeni, yikhumbuleni into yokuba njengabantu abatshatileyo ‘nisenyama-nye.’ Yenzani konke okusemandleni ukuze niqinise umtshato wenu.

Bafazi, yibani nombulelo xa amadoda enu enincedisa. Uxabiso lwenu ‘lunokuphilisa.’ (IMizekeliso 12:18) Madoda, baxeleleni abafazi benu indlela enibathanda nenibaxabisa ngayo. Mncome umfazi wakho ngendlela aluncedo ngayo ekhayeni.—IMizekeliso 31:10, 28.

“Ngamnye makafune, kungekhona ingenelo yakhe, kodwa eyomnye umntu.” (1 Korinte 10:24) Ngalo lonke ixesha liphathe kakuhle iqabane lakho. Yibani nexesha lokuncokola, nincomane, yaye nimamelane. Yiba nolwazelelo ngokuphathelele iintlobano zesini kunye neqabane lakho. IBhayibhile ithi: “Musani ukubandezana, ngaphandle kokuba kungokuvumelana.” (1 Korinte 7:3-5) Ngoko ncokolani ngokukhululekileyo ngako oku. Ukuba nomonde nolwazelelelo kuya kuwuqinisa umtshato wenu.

OKO UNOKUKWENZA:

  • Ningaze nilibale ukuchitha ixesha kunye

  • Yenza izinto ezincinanana ezibonisa ukuba uyamthanda umntu otshate naye, njengokumbhalela isibhilivane okanye umnike isipho nje esincinci

 3 UKUQEQESHA UMNTWANA WENU

OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Uyaze kwasebusaneni imibhalo engcwele, enako ukukunika ubulumko obusa elusindisweni.” (2 Timoti 3:15) Cingani ngendlela eniza kumfundisa ngayo umntwana wenu. Iyamangalisa indlela akwazi ngayo ukufunda nangona engekazalwa. Ngoxa umntwana esesibelekweni, uyakwazi ukuva ilizwi lakho, azi nendlela ovakalelwa ngayo. Mfundele okuthile ngoxa eselusana. Nangona esenongakuqondi oko ukufundayo, kunokumnceda akuthande ukufunda xa ekhulile.

Makakuve uthetha ngoThixo yaye uthandaza kuye. (Duteronomi 11:19) Naxa nidlala nonke, thetha ngezinto ezenziwe nguThixo. (INdumiso 78:3, 4) Njengoko ekhula umntwana wenu, uya kuqhelana nothando eninalo ngoYehova aze naye afunde ukumthanda.

OKO UNOKUKWENZA:

  • Thandazelani ubulumko bokuqeqesha umntwana wenu

  • Gxininisani amabinzana neengcamango ezibalulekileyo emntwaneni wenu ukuze zingene ngokukhawuleza engqondweni